Nghiên cứu chế độ thủy động lực học khu vực Bãi gốc - Phú Yên

Bài báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu chế độ thủy động lực học khu vực Bãi Gốc – Phú Yên bằng mô hình Mike 21. Kết quả này có thể làm cơ sở cho việc tính toán thiết kế công trình đê chắn sóng cho cảng cũng như một số công trình phục vụ cảng như bến cảng, luồng tàu…