Nghiên cứu dự báo độ lún mặt đất khi thi công hai đường hầm song song trong đô thị bằng máy khiên đào

Bài viết sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn thông qua phần mềm Abaqus-3D để mô phỏng và phân tích dự báo độ lún mặt đất khi thi công hai đường hầm song song. Kết quả tính toán đối với đường hầm trong điều kiện phân tích, tác động từ công tác thi công đường hầm bên trái gây ra độ lún mặt đất có giá trị lớn nhất là 22÷24mm và sau khi thi công cả hai đường hầm thì gây ra độ lún mặt đất có giá trị lớn nhất là 33÷35 mm.