Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm hệ thống làm lạnh bay hơi sử dụng chất hút ẩm lỏng

Bài báo trình bày nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm hệ thống làm lạnh bay hơi sử dụng chất hút ẩm lỏng, trong đó tập trung vào hai thiết bị chính của hệ thống là tháp tách ẩm (thiết bị tách ẩm) và tháp tái sinh (thiết bị hoàn nguyên). Kết quả giữa lý thuyết và thực nghiệm cho thấy lý thuyết phân tích nói chung và chương trình mô phỏng nói riêng cho độ chính xác và tin cậy chấp nhận được. Từ đó, chương trình mô phỏng này có thể được dùng mô phỏng các hệ thống làm lạnh bay hơi sử dụng chất hút ẩm cũng như để phân tích kinh tế - kỹ thuật và đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ làm lạnh bay hơi sử dụng chất hút ẩm lỏng trong các hệ thống điều hòa không khí vào Việt Nam.