Nguồn nhân lực cho việc phát triển du lịch tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Việc phân tích hiện trạng nguồn nhân lực trong phát triển du lịch nơi đây cho thấy những hạn chế về số lượng, năng lực, trình độ chuyên môn, trình độ quản lí cũng như những hạn chế trong công tác đào tạo.