Phân tích động lực học chuyển động vào cua của đoàn xe siêu trường siêu trọng bằng mô hình động lực học phẳng với hai thông số góc đánh lái đầu vào

Bài viết xây dựng mô hình động lực học phẳng một dãy của đoàn xe trong đó có kể đến hai tín hiệu điều khiển đầu vào là góc đánh lái của bánh xe dẫn hướng cho cả xe đầu kéo và SMRM dựa trên việc phát triển mô hình động lực học phẳng mô tả động lực học chuyển động của đoàn xe đã được nhóm tác giả thực hiện trong.