Phân tích ứng xử và thiết kế kết cấu bê tông cốt thép - Chương 11: Chế độ làm việc của kết cấu bê tông cốt thép chịu lực gây cắt

Chương 11 - Chế độ làm việc của kết cấu bê tông cốt thép chịu lực gây cắt. Chương này trình bày này giới hạn trong phạm vi của kết cấu bê tông cốt thép thông thường (không ứng suất trước, có tỷ số kích thước ln / h > 4) chịu lực gây cắt.