Phát triển du lịch nông thôn gắn với sự tham gia của người dân vùng Đông Bắc Việt Nam

Trong phát triển du lịch nông thôn, các bên liên quan mà đặc biệt là người dân đóng một vai trò quan trọng. Thực tế cho thấy người dân khi tham gia vào phát triển du lịch nông thôn chưa được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về đón tiếp, quản lý và phục vụ du khách, cùng với đó, cơ chế phân chia lợi ích giữa các bên liên quan vẫn chưa thực sự rõ ràng.