Phát triển du lịch nông thôn: Thực trạng, điển hình và kiến nghị

Xuất phát từ nhu cầu trải nghiệm của du khách, loại hình du lịch cộng đồng ra đời với các homestay lưu trú, gắn với các hoạt động nông nghiệp, làng nghề. Bài viết trình bày thực trạng, một số mô hình điển hình và kiến nghị để phát triển du lịch nông thôn.