Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm từ thành công và hạn chế của giai đoạn phát triển được hoạch định trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 1995-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-TTg, ngày 24/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, quá trình xây dựng Quy hoạch mới này đã cập nhật, tiếp thu, thích ứng với bối cảnh và xu hướng phát triển; cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu và giải pháp Chiến lược thông qua chuỗi các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, hội thảo, tham vấn, tiếp thu ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước. Điểm mới trong Quy hoạch này là quan điểm tiếp cận thị trường hướng tới đáp ứng Cầu du lịch bằng quá trình thích ứng Cung du lịch, trong đó lấy chất lượng thụ hưởng và giá trị trải nghiệm của du khách là cơ sở và mục tiêu xuyên suốt để hoạch định chính sách và triển khai các chương trình hành động, đảm bảo cân bằng các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường gắn liền với phát triển cộng đồng địa phương. Vì vậy, có thể khẳng định, Quy hoạch này hứa hẹn sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn nhận thức và hành động, tập trung đưa ngành Du lịch hướng tới phát triển theo chiến lược chiều sâu chất lượng, hiệu quả, bền vững và cạnh tranh.