Tạp chí Dầu khí - Số 11/2015

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 11 năm 2015. Gồm các bài viết: bàn về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; định hướng về cơ chế chính sách cho việc phát triển các mỏ dầu cận biên Việt Nam; nghiên cứu xác định nồng độ bromide và iodide trong nước vỉa dầu khí bằng phương pháp phân tích trắc quang; xác định loại vật liệu hữu cơ ban đầu và độ trưởng thành dầu bể Cửu Long dựa vào chỉ số heptane và iso heptane…