Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 2/2013

Một số bài viết trên tạp chí như: một số ý kiến về chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam; các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cung cấp nước sạch ở thành phố Cần Thơ; một số suy nghĩ về biến động và điều hành lãi suất hiện nay...