Thiết kế tối ưu động học và động lực học cơ cấu nâng hạ thùng xe tự đổ

Bài viết ứng dụng phần mềm phân tích động học và động lực học hệ nhiều vật ADAMS thiết kế tối ưu động học và động lực học cơ cấu nâng hạ thùng tự đổ.