Tính toán dao động của cầu trục có kể đến khối lượng của móc treo - ròng rọc

Bài viết này trình bày việc tính toán dao động của hệ cầu trục, trong quá trình dịch chuyển các tải trọng, khi cả dầm chính và xe tời dịch chuyển cùng lúc, trong đó có kể đến khối lượng của móc cẩu - ròng rọc.