Xây dựng bài toán động học, động lực học cho mô hình máy khắc laser

Nghiên cứu đi vào tính toán động lực học máy khắc laser và mô phỏng quá trình vận hành của máy trong quá trình hoạt động. Các kết quả nghiên cứu là tiền đề cho quá trình vận hành và điều khiển các loại máy khắc laser tự chế tạo tại Việt Nam hiện nay.