• Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 6: Ước lượng tham số" thông tin đến các bạn với các kiến thức lý thuyết ước lượng; ước lượng trung bình tổng thể; ước lượng phương sai tổng thể; ước lượng tỷ lệ tổng thể.

   36 p hueic 26/12/2020 4 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hải Dương

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 5: Cơ sở lý thuyết mẫu" với các nội dung khái niệm cơ bản; tổng thể nghiên cứu; mẫu ngẫu nhiên; thống kê; quy luật phân phối xác suất liên hệ.

   47 p hueic 26/12/2020 4 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 4 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 4 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 4: Biến ngẫu nhiên liên tục" tìm hiểu biến ngẫu nhiên liên tục và hàm mật độ xác suất; biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn; biến ngẫu nhiên phân phối khi–bình phương; biến ngẫu nhiên phân phối student.

   30 p hueic 26/12/2020 7 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 3 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 3 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 3: Biến ngẫu nhiên rời rạc" để nắm chi tiết các nội dung khái niệm và phân loại biến ngẫu nhiên; bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc; các tham số đặc trưng: kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn; biến ngẫu nhiên phân phối không – một; biến ngẫu...

   46 p hueic 26/12/2020 7 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 2 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 2 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 2: Các định lý xác suất" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức bao gồm định lý nhân xác suất; định lý cộng xác suất; định lý Bernoulli; công thức xác suất đầy đủ.

   24 p hueic 26/12/2020 5 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 1 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 1 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 1: Biến cố và xác suất" biên soạn với các kiến thức phép thử và biến cố; xác suất của biến cố; định nghĩa cổ điển về xác suất; định nghĩa thống kê về xác suất; nguyên lý xác suất nhỏ và xác suất lớn; mối quan hệ giữa các biến cố.

   37 p hueic 26/12/2020 5 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 16: Điện hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 16: Điện hóa học

  Bài giảng "Hóa đại cương - Chương 16: Điện hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Phản ứng oxy hóa - Khử và dòng điện, cân bằng phản ứng O-K, nguyên tố Galvanic và điện cực, thế điện cực, chiều của quá trình O - K,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p hueic 28/11/2020 7 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 15: Phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân - trung hòa

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 15: Phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân - trung hòa

  Bài giảng "Hóa đại cương - Chương 15: Phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân - Trung hòa" cung cấp cho người học các kiến thức: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch điện ly, phản ứng thủy phân và cân bằng thủy phân, với dự thủy phân nhiều bậc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p hueic 28/11/2020 10 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 14: Cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 14: Cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan

  Bài giảng "Hóa đại cương - Chương 14: Cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan" cung cấp cho người học các kiến thức: Chất điện ly khó tan cân bằng trong dung dịch, tích số tan, tích số tan và độ tan,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hueic 28/11/2020 6 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 13: Cân bằng ion của nước

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 13: Cân bằng ion của nước

  Bài giảng "Hóa đại cương - Chương 13: Cân bằng ion của nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự điện ly của nước và tích số ion của nước, lý thuyết acid - base, thuyết acid - base lewis, chất chỉ thị màu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p hueic 28/11/2020 6 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 12: Dung dịch điện ly

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 12: Dung dịch điện ly

  Bài giảng "Hóa đại cương - Chương 12: Dung dịch điện ly" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số tính chất dung dịch acid - base - muối, hệ số van’t Hoff, độ dẫn điện, sự điện ly và thuyết điện ly, độ điện ly,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p hueic 28/11/2020 5 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 11: Dung dịch lỏng

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 11: Dung dịch lỏng

  Bài giảng "Hóa đại cương - Chương 11: Dung dịch lỏng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về dung dịch, sự thay đổi năng lượng khi tạo thành dung dịch, các loại nồng độ dung dịch, độ tan và dung dịch bảo hòa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hueic 28/11/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số