Sử dụng tổ hợp khoan kết hợp xúc nhằm nâng cao tốc độ thi công các đường lò đá ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh

Trên cơ sở phân tích, đánh giá kỹ thuật công nghệ đào lò đang sử dụng ở các mỏ hầm lò, loại hình và đặc tính kỹ thuật của thiết bị khoan xúc, kinh nghiệm áp dụng công nghệ cơ giới hóa đào lò ở các nước có nền công nghiệp mỏ phát triển, tác giả đề xuất tổ hợp khoan kết hợp xúc trong thi công các đường lò đá ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh.