• Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính. Nội dung chính trong chương này gồm có: Kiến trúc phân tầng, mô hình tham chiếu OSI & TCP/IP, địa chỉ hóa, tên miền và chuyển đổi tên miền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p hueic 28/01/2019 7 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Tầng mạng – Internet Layer

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Tầng mạng – Internet Layer

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Tầng mạng – Internet Layer. Chương này trình bày những nội dung cụ thể như: Giao thức tầng mạng – Internet Protocol, địa chỉ IP và khuôn dạng gói tin IP, giao thức thông báo điều khiển - ICMP.

   60 p hueic 28/01/2019 6 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Cơ bản về mạng máy tinh

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Cơ bản về mạng máy tinh

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1 bao gồm những nội dung trình bày sau: Giới thiệu về môn học, cơ bản về mạng máy tính, lược sử mạng máy tính và Internet, internet ở Việt Nam, khái niệm mạng máy tính, Kiến trúc mạng, Chuyển mạch gói vs. chuyển mạch kênh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p hueic 28/01/2019 9 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 8.1: LAN & WAN

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 8.1: LAN & WAN

  Chương này giúp người học hiểu được những kiến thức cơ bản về LAN & WAN như: Tầng liên kết dữ liệu, các dịch vụ của tầng liên kết dữ liệu, các giao thức đa truy nhập, mạng LAN Ethernet, ARP và địa chỉ vật lý, LAN: Bridge và Switch, VLAN, WLAN, WAN. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p hueic 28/01/2019 7 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Các giao thức chọn đường

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Các giao thức chọn đường

  Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các giao thức chọn đường cụ thể trên Internet. Nội dung cụ thể gồm có: Vấn đề phân cấp trong chọn đường; chọn đường nội vùng (Intra-domain): RIP, OSPF; chọn đường liên vùng (Inter-domain): BGP.

   65 p hueic 28/01/2019 5 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Chọn đường - Routing

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Chọn đường - Routing

  Trong chương trước đã đề cập đến giao thức Ip và ICMP, chương này tiếp tục về tầng mạng. Trong chương này người học sẽ cùng tìm hiểu về: Thế nào là chọn đường? Chọn đường tĩnh và chọn đường động, giải thuật và giao thức chọn đường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p hueic 28/01/2019 7 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7.2: Hệ thống tên miền

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7.2: Hệ thống tên miền

  Chương này trình bày những kiến thức cơ bản về hệ thống tên miền. Nội dung chính trong chương này gồm có: Dịch vụ DNS, cơ sở dữ liệu phân tán và phân cấp, máy chủ tên miền gốc, máy chủ cấp 1 và của các tổ chức, bản ghi DNS,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hueic 28/01/2019 5 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7.3: Ứng dụng P2P

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7.3: Ứng dụng P2P

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7.3 trình bày về ứng dụng P2P. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chia sẻ file ngang hàng, thư mục tập trung, hạn chế của thư mục tập trung, Query flooding: Gnutella, so sánh ki ến trúc client-server và P2P,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hueic 28/01/2019 7 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7: Tầng ứng dụng

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7: Tầng ứng dụng

  Chương này đề cập đến một số kiến thức sau: Nhắc lại về kiến trúc phân tầng, ứng dụng và dịch vụ trên mạng, ứng dụng và giao thức ứng dụng, các thành phần của ứng dụng, giao tiếp giữa các tiến trình trên Internet, các mô hình ứng dụng, HTTP và WWW,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p hueic 28/01/2019 9 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 13: Internet trong doanh nghiệp, quản lý Internet

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 13: Internet trong doanh nghiệp, quản lý Internet

  Chương này trình bày những nội dung chính sau: Enterprise Internet, lịch sử Internet, NAT–Network Address Translation, Bức tường lửa - Firewall, bộ lọc gói tin, gateway ứng dụng, VPN – Mạng riêng ảo, internet Governance,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hueic 28/01/2019 6 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Tầng giao vận

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Tầng giao vận

  Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tầng giao vận. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: địa chỉ, gói tin IP; ICMP; chọn đường; tầng giao vận; nguyên lý tầng giao vận; giao thức UDP; giao thức TCP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p hueic 28/01/2019 8 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7.1: Lập trình socket

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7.1: Lập trình socket

  Chương này trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về lập trình socket. Nội dung trình bày gồm có: Lập trình socket với TCP, tương tác giữa client/server qua socket TCP, stream, lập trình socket với UDP,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hueic 28/01/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số