• Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 0 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 0 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 0 cung cấp các kiến thức cơ bản về môn học, giúp người học nắm vững cách thức lập trình trên một ngôn ngữ lập trình bậc cao. Sau đây là phần giới thiệu môn học. Mời các bạn theo dõi.

   9 p hueic 24/04/2018 12 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 1: Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle" cung cấp cho người học các kiến thức: Ôn lại kiến thức về hệ quản trị CSDL, giới thiệu về Oracle, các sản phẩm của Oracle, cài đặt Oracle 11g, sử dụng dịch vụ DBCA. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hueic 24/04/2018 10 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 2: Cơ bản về SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về SQL, truy vấn dữ liệu - Select, định nghĩa dữ liệu: DDL (Create, Alter, Drop), thao tác dữ liệu: DML (Insert, Update, Delete), tối ưu hóa câu lệnh SQL. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p hueic 24/04/2018 12 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 3: Kiến trúc Oracle 11g" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle, PGA - Program global area, Oracle instance, database buffer cache,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p hueic 24/04/2018 10 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 4 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 4 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 4: Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tablespace, schema, table, constraint, index, view, synonym, Data dictionary. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p hueic 24/04/2018 13 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 5 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 5 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 5: Quản lý người dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý account, privilege, role, profile, bảo mật mật khẩu, hạn mức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p hueic 24/04/2018 10 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 6 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 6 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 6: Sao lưu và phục hồi" cung cấp cho người học các kiến thức: Sao lưu – backup, các phương án backup, tự động backup, quản lý backup, các bước khởi động database, nguyên nhân gây lỗi database, cách khắc phục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hueic 24/04/2018 11 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 7 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 7 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 7: Ngôn ngữ PL/SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về ngôn ngữ PL/SQL, cấu trúc khối lệnh của PL/SQL, khai báo, phép gán, các phép toán, cấu trúc điều khiển - điều kiện rẽ nhánh, lặp, con trỏ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p hueic 24/04/2018 13 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản" giới thiệu các khái niệm về thông tin, dữ liệu, đơn vị đo thông tin, tin học, xử lý thông tin, biểu diễn thông tin số, biểu diễn thông tin phi số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p hueic 24/04/2018 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành Windows 7" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về hệ điều hành, hệ điều hành Windows, hệ điều hành Windows 7. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p hueic 24/04/2018 10 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft Office Word 2010" giúp người học làm quen với Microsoft Office Word 2010, định dạng văn bản, định dạng trang văn bản, hình ảnh và đồ họa trong văn bản, kiểm duyệt nội dung văn bản, tham chiếu và chú thích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p hueic 24/04/2018 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS Lê Văn Hùng

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Microsoft Office PowerPoint 2010" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu PowerPoint 2010, tạo bài thuyết trình cơ bản, xây dựng nội dung bài thuyết trình, hiệu chỉnh các đối tượng cần thiết, tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p hueic 24/04/2018 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số