• Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 1 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 1 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tín hiệu và hệ thống, tín hiệu ròi rạc, hệ thống tuyến tính bất biến, phương trình sai phân tuyến tính HSH,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p hueic 25/02/2021 18 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 2 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 2 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 2: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền phức Z" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi Z, các tính chất biến đổi Z, biến đổi Z ngược, biểu diễn hệ thống trong miền Z. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p hueic 25/02/2021 23 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 3 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 3 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi fourier, các tính chất biến đổi fourier, bi ểu diễn hệ thống trong miền tần số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p hueic 25/02/2021 18 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 5 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 5 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 5: Tổng hợp bộ lọc số FIR" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tổng hợp bộ lọc số FIR, đáp ứng biên độ các lọc số lý tưởng, các tính chất tổng quát lọc số FIR, các đặc trưng bộ lọc FIR pha tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p hueic 25/02/2021 19 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 4 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 4 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chuỗi fourier rời rạc, biến đổi fourier rời rạc, biến đổi fourier nhanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p hueic 25/02/2021 18 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 6 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 6 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 6: Tổng hợp bộ lọc số IIR" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tổng hợp bộ lọc số IIR, các phương pháp tổng hợp lọc số từ bộ lọc tương tự, các bộ lọc tương tự thông thấp, các bộ lọc tương tự thông thấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p hueic 25/02/2021 17 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu - ThS. Đào Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu - ThS. Đào Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tín hiệu và hệ thống, tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian, tín hiệu và hệ thống trong miền Z, tín hiệu trong miền tần số liên tục,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   307 p hueic 25/02/2021 15 0

 • Giáo trình Xử lý tín hiệu

  Giáo trình Xử lý tín hiệu

  Nội dung của “Giáo trình Xử lý tín hiệu” trình bày biểu diễn tín hiệu và hệ thống rơi rạc trong miền thời gian rời rạc; biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z; biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục…

   179 p hueic 28/01/2021 34 0

 • Ebook Sữa chữa máy thu hình màu - Vũ Đức Thọ

  Ebook Sữa chữa máy thu hình màu - Vũ Đức Thọ

  Sách sữa chữa máy thu hình màu đã được xuất bản nhiều. Tuy nhiên để có một cuốn sách cập nhật mới nhất ứng dụng vào máy thu hình màu và có những hướng dẫn cụ thể về những hư hỏng, cách khắc phục có hiệu quả là tham vọng mà tác giả muốn trình bày trong cuốn sách này...

   197 p hueic 28/01/2021 32 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 3 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 5: Biến đổi Z và các ứng dụng trong phân tích hệ thống thời gian rời rạc" bao gồm các kiến thức: Biến đổi Z của tín hiệu thời gian rời rạc, biến đổi Z ngược, hàm truyền của hệ thống LT I thời gian rời rạc, phân tích hệ thống.

   29 p hueic 26/12/2020 24 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 3 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 4: Biến đổi Laplace và các ứng dụng trong phân tích hệ thống thời gian liên tục" bao gồm các nội dung: Biến đổi Laplace của tín hiệu, hàm truyền của hệ thống LTI thời gian liên tục, biến đổi Laplace một phía, phân tích hệ thống.

   30 p hueic 26/12/2020 26 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 3 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 3: Biểu diễn fourier của tín hiệu và hệ thống LTI" cung cấp cho người học các kiến thức: Lấy mẫu tần số, biến đổi Fourier rời rạc, định lý lấy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hueic 26/12/2020 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số