• Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Đại cương về quản trị và quản trị học trình bày định nghĩa quản trị, môi trường quản trị, chức năng của hoạt động quản trị, năng lực quản trị, khoa học quản trị & nghệ thuật quản trị. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

   23 p hueic 28/07/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 10 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 10 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học - Chương 10: Thông tin trong quản trị trình bày khái niệm thông tin, hệ thống thông tin, vai trò của thông tin, phân loại thông tin, nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thông tin, hình thức truyền thông. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

   18 p hueic 28/07/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Nhà quản trị trình bày cấp bậc nhà quản trị, vai trò của nhà quản trị, nhà quản trị cần những kỹ năng nào, các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

   18 p hueic 28/07/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Khái quát về lý thuyết và quản trị hiện đại trình bày lý thuyết quản trị, quá trình phát triển của lý thuyết quản trị, lý thuyết quản trị cổ điển, lý thuyết quản trị hiện đại, lý thuyết trường phái tích hợp. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

   20 p hueic 28/07/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Các khái niệm căn bản về tổ chức trình bày khái niệm tổ chức, nguyên tắc tổ chức, nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức, một số khái niệm cơ bản trong tổ chức, các mô hình cơ cấu tổ chức.

   20 p hueic 28/07/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng hoạch định trình bày khái niệm về hoạch định, phân loại hoạch định, cấp độ hoạch định, quy trình hoạch định. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

   22 p hueic 28/07/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức trình bày nội dung của quản trị nguồn nhân lực, chức năng của quản trị nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực, xây dựng, duy trì & phát triển nguồn nhân lực, kỹ năng quản lý nhóm và xử lý xung đột. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản...

   16 p hueic 28/07/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Chức năng lãnh đạo trình bày khái niệm lãnh đạo, bản chất con người và mối liên hệ với quản trị, lý thuyết về động cơ và tinh thần làm việc của nhân viên. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

   24 p hueic 28/07/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Chức năng kiểm tra trình bày kiểm tra và vai trò của công tác kiểm tra, loại hình kiểm tra, quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra, quy trình cải tiến. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

   21 p hueic 28/07/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

  Bài giảng Quản trị học - Chương 9: Ra quyết định trình bày khái niệm, phân loại của việc ra quyết định; phương pháp ra quyết định, mô hình ra quyết định, công cụ ra quyết định. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

   19 p hueic 28/07/2017 1 0

 • Giáo trình Địa lý kinh tế - Chính trị thế giới: Phần 1 - Bùi Thị Hải Yến

  Giáo trình Địa lý kinh tế - Chính trị thế giới: Phần 1 - Bùi Thị Hải Yến

  Giáo trình Địa lý kinh tế - Chính trị thế giới: Phần 1 trình bày nội dung chương I: Những vấn đề kinh tế - Xã hội thế giới trong thời kỳ hiện đại. Chương II là Địa lý kinh tế - xã hội của một số quốc gia trên thế giới như Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Vương quốc liên hiệp Anh, Công hòa Pháp, Công hòa liên bang Đức, Liên bang Nga, Nhật Bản. Mời...

   160 p hueic 30/06/2017 8 0

 • Giáo trình Địa lý kinh tế - Chính trị thế giới: Phần 2 - Bùi Thị Hải Yến

  Giáo trình Địa lý kinh tế - Chính trị thế giới: Phần 2 - Bùi Thị Hải Yến

  Giáo trình Địa lý kinh tế - Chính trị thế giới: Phần 2 là những kiến thức về địa lý kinh tế xã hội của nước Công hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ. Chương III trình bày nội dung về Địa lý kinh tế - Chính trị xã hội của một số khu vực trên thế giới như: Đông Nam Á, Châu Phi, khu vực Trung cận Đông, khu vực Mỹ La tinh,.... Mời các bạn...

   118 p hueic 30/06/2017 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số