• Giáo trình Quản trị sản xuất và chất lượng - Phần 2

  Giáo trình Quản trị sản xuất và chất lượng - Phần 2

  Giáo trình được biên soạn nhằm hỗ trợ công việc giảng dạy và học tập, nghiên cứu của các sinh viên ngành kỹ thuật, trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết cho một nhà quản trị để đưa ra những quyết định đúng đắn trong quá trình sản xuất. Phần 1 của giáo trình trình bày nội dung từ bài 5 đến bài 8 với các nội dung: phương pháp...

   69 p hueic 31/10/2017 3 0

 • Giáo trình Quản trị sản xuất và chất lượng - Phần 1

  Giáo trình Quản trị sản xuất và chất lượng - Phần 1

  Giáo trình được biên soạn nhằm hỗ trợ công việc giảng dạy và học tập, nghiên cứu của các sinh viên ngành kỹ thuật, trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết cho một nhà quản trị để đưa ra những quyết định đúng đắn trong quá trình sản xuất. Phần 1 của giáo trình trình bày nội dung từ bài 1 đến bài 4 với các nội dung: khái quát về...

   66 p hueic 31/10/2017 3 0

 • Giáo trình Mô hình toán kinh tế - NXB Thống kê

  Giáo trình Mô hình toán kinh tế - NXB Thống kê

  "Giáo trình Mô hình toán kinh tế" có kết cấu nội dung gồm 5 chương sẽ trang bị một số kỹ năng cơ bản về mô hình toán kinh tế, ứng dụng phân tích dự báo kinh tế. Giáo trình này được biên soạn dựa trên cơ sở chương trình và giáo trình "Mô hình toán kinh tế" đã được hội đồng thẩm định giáo trình Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông qua.

   130 p hueic 31/10/2017 5 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 3 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 3 - ThS. Trần Trí Dũng

  Nội dunh chính của chương 3 Dữ liệu nghiên cứu nằm trong bài giảng nghiên cứu marketing nhằm trình bày về tổng quan dữ liệu nghiên cứu, dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp, thực nghiệm nghiên cứu, những thông tin mà dữ liệu chứa đựng phải phù hợp và đủ làm rõ mục tiêu nghiên cứu.

   43 p hueic 31/10/2017 1 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 5 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 5 - ThS. Trần Trí Dũng

  Chương 5: Kỹ thuật đo và thu thập dữ liệu nằm trong bài giảng nghiên cứu marketing nhằm trình bày về khái niệm chung, các lọai thang (thước) đo, thang đo thái độ, sai lệch trong đo đạc, thiết kế Questionnaire, quá trình thiết kế cách đo.

   52 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 2 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 2 - ThS. Trần Trí Dũng

  Mục tiêu của chương 2 Xác định vấn đề nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu nằm trong bài giảng nghiên cứu marketing nhằm trình bày về tổng quan về vấn đề tiếp thị, xác định vấn đề tiếp thị cần nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và nghiên cứu định tính.

   55 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 4 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 4 - ThS. Trần Trí Dũng

  Nội dung trình bày trong chương 4 Chọn mẫu nằm trong bài giảng nghiên cứu marketing nhằm trình bày về khái niệm và quá trình chọn mẫu, phân loại phương pháp chọn mẫu, chọn mẫu xác suất, chọn mẫu phi xác suất, xác định cở mẫu.

   42 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 6 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 6 - ThS. Trần Trí Dũng

  Sau khi học xong chương 6 Phân tích dữ liệu nằm trong bài giảng nghiên cứu marketing nhằm trình bày về xử lý dữ liệu, phân tích đơn biến, phân tích nhị biến, tổng quát về phân tích đa biến... bài giảng thiết thực đối với sinh viên đang học môn nghiên cứu marketing.

   62 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 7 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 7 - ThS. Trần Trí Dũng

  Nội dung cơ bản trong chương 7 Báo cáo kết quả nghiên cứu nằm trong bài giảng nghiên cứu marketing nhằm trình bày về tổng quan báo cáo kết quả nghiên cứu, các thành phần của một báo cáo, các nguyên tắc khi viết báo cáo và thuyết trình kết quả.

   22 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 2: Kế hoạch bán hàng do ThS. Nguyễn Ngọc Long thực hiện, trình bày với người học các cấp độ kế hoạch, các nhân tố ảnh hưởng đến kế hoạch, một số cơ sở lập kế hoạch, xác định mục tiêu quan trọng nhất, nội dung kế hoạch thâm nhập thị trường,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   14 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Chương 6 – Xây dựng cơ chế lương thưởng thuộc bài giảng Quản trị bán hàng do ThS. Nguyễn Ngọc Long thực hiện, trình bày vê mục đích của việc xây dựng cơ chế lương thưởng; các thành phần của cơ chế lương thưởng; các phương pháp xây dựng & áp dụng; mục đích của cơ chế thu nhập; xây dựng các tỷ lệ thích hợp giữa chi phí với hiệu quả...

   10 p hueic 31/10/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Các nội dung khái quát về động viên; mô hình động viên và yếu tố “key”; một số cơ sở phương pháp luận; động viên bằng các hạn ngạch và các nguyên tắc sử dụng mục tiêu được trình bày trong Chương 5: Động viên khuyến khích đội ngũ bán hàng của bài giảng Quản trị bán hàng dưới đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   15 p hueic 31/10/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số