Tạp chí Dầu khí - Số 05/2013

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 09 năm 2018. Gồm các bài viết: công nghệ địa chấn quét sườn và triển vọng ứng dụng trong thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam; kết quả nghiên cứu tổng hợp và đánh giá chất lượng biopolymer scleroglucan sử dụng trong công nghiệp khai thác dầu khí; kỹ thuật tổng trở điện hóa ứng dụng trong đánh giá khả năng bảo vệ chống ăn mòn của các lớp phủ hữu cơ...