Sưu tập các tài liệu hay về kinh tế quản lý

Kinh tế quản lý là môn khoa học về vận dụng lý thuyết kinh tế và các công cụ của khoa học ra quyết định về việc sử dụng (phân bổ) tối ưu các nguồn lực khan hiếm của một tổ chức. Sưu tập các tài liệu hay về kinh tế quản lý sẽ giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo.