Ảnh hưởng của mức độ liên kết kháng cắt đến ứng xử uốn của dầm liên hợp thép – bê tông sử dụng liên kết kháng cắt dạng perfobond: Phương pháp thực nghiệm

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của mức độ liên kết đến ứng xử uốn của dầm liên hợp thép – bê tông sử dụng liên kết kháng cắt dạng Perfobond, như: khả năng chịu tải, chuyển vị, biến dạng tương đối giữa dầm thép và bản bê tông, các dạng phá hoại của dầm liên hợp.