Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 3: Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý pháp chế xã hội chủ nghĩa

Vi phạm pháp luật là hành vi của các cá nhân tổ chức cụ thể, được thể hiện dưới dạng hành động hay không hành động. Bài giảng chương 3 Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý pháp chế xã hội chủ nghĩa, sẽ giúp các bạn hiểu thêm về vấn đề này.