Bài giảng Pháp luật đại cương (TS. Lê Minh Toàn) - Chương 4: Luật nhà nước Việt Nam

Nội dung bài giảng chương 4 gồm có: Chế độ chính trị, chế độ kinh tế, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, và tổ chức bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,...