Ebook 101 điều tôi học được từ trường kiến trúc

"Ebook 101 điều tôi học được từ trường kiến trúc" cung cấp kiến thức về cách vẽ một đường thẳng; nguyên lí hình nền; nguyên lí đặc rỗng; trải nghiệm về không gian kiến trúc chịu tác động mạnh mẽ bởi cách chúng ta di chuyển trong đó; thiết kế một không gian kiến trúc phải tương thích với một chương trình, một trả nghiệm hoặc một ý định cụ thể; phân chia không gian là tổ chức và sắp xếp không gian cho phù hợp với nhu cầu công năng; kiến trúc bắt đầu với một ý tưởng...