Ebook Cộng đồng các dân tộc Việt Nam: Phần 1 - NXB Giáo dục Việt Nam

Cuốn sách "Cộng đồng các dân tộc Việt Nam" giới thiệu bức tranh chung với những nét khái quát về 54 dân tộc sinh
sống trên đất nước Việt Nam. Mỗi dân tộc có nét riêng về lịch sử, văn hoá, phong tục tập quán, hoạt động kinh tế,... 54 dân tộc giới thiệu trong cuốn sách này được sắp xếp theo thứ tự chữ cái. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.