Ebook Hướng dẫn áp dụng công nghệ không đốt xử lý chất thải rắn y tế: Phần 1

Phần 1 của ebook với các nội dung: giới thiệu các phương pháp và công nghệ không đốt áp dụng trong xử lý chất thải lây nhiễm; phân loại chất thải rắn y tế; giới thiệu các phương pháp xử lý chất thải lây nhiễm và công nghệ không đốt áp dụng trong một số phương pháp này; một số ưu điểm của công nghệ không đốt áp dụng trong các phương pháp xử lý chất thải lây nhiễm và xu hướng áp dụng công nghệ không đốt tại Việt Nam...