Ebook Sách hướng dẫn thực hiện: Hướng dẫn báo cáo phát triển bền vững

Sách Hướng dẫn Thực hiện – bao gồm phần giải thích cách áp dụng các Nguyên tắc Báo cáo, cách chuẩn bị thông tin cần công bố và cách diễn giải các khái niệm khác nhau trong Hướng dẫn. Tham chiếu đến các nguồn tin khác, bảng chú giải thuật ngữ và ghi chú báo cáo chung cũng được kèm theo.