Ebook Thực hành kết nối mạng IP cơ bản - Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1

Cuốn tài liệu "Thực hành kết nối mạng IP cơ bản" có nội dung gồm 2 phần: Phần 1 tổng hợp các bài thực hành kết nối mạng cơ bản (gồm 5 bài thực hành với các chủ đề khác nhau); phần 2 các lệnh thực hành tham khảo trình bày một số lệnh cơ bản, ý nghĩa của lệnh dùng vào mục đích cho các bài thực hành này. Mời các bạn cùng tham khảo ebook,