Giáo trình Kinh tế tài nguyên và môi trường

Giáo trình với bốn chương: khái quát về kinh tế tài nguyên và môi trường; các phương pháp đánh giá giá trị; các công cụ và chính sách quản lý tài nguyên và môi trường; quản lí tài nguyên thiên nhiên và chất thải.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)