Gợi ý chính sách phát triển du lịch bền vững ở thành phố Cần Thơ – Nhìn từ các điểm nghẽn

Bài viết tập trung phân tích, làm rõ những điểm nghẽn của ngành du lịch thành phố Cần Thơ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững. Một số gợi ý chính sách về lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường và tài nguyên du lịch, giữ gìn văn hóa cộng đồng được đề xuất nhằm định hướng ngành du lịch thành phố Cần Thơ phát triển bền vững.