Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững tại quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững tại quần đảo Nam Du. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 123 người dân địa phương bằng bảng câu hỏi và xử lý bằng phương pháp thống kê mô tả và phân tích nhân tố khám phá.