Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 1/2013

Tạp chí với các bài viết: tái cấu trúc thị trường chứng khoán, một nhu cầu bức xúc hiện nay; khủng hoảng của thời hiện đại vấn đề con người và của con người; tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Bình Dương thời kỹ 1997-2006...