Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 3/2013

Tạp chí với các bài viết tác động của tái cơ cấu ngành kinh tế đến chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng năng suất lao động ở Việt Nam; một số vấn đề cần bàn về căn cứ tính thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán; vấn đề an sinh xã hội trong văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam...