Tiếng Anh Chuyên Ngành - Hoạt động kinh tế

Mọi người làm việc được gọi là hoạt động kinh tế.
Tất cả các hoạt động kinh tế với nhau tạo nên
hệ thống kinh tế của một thị trấn, một thành phố, một quốc gia hoặc
thế giới. Một hệ thống kinh tế tổng hợp tổng
những gì mọi người làm và những gì họ muốn. Công việc
người thực hiện hoặc cung cấp những gì họ cần hoặc
cung cấp tiền mà họ có thể mua
thiết yếu hàng hóa. Tất nhiên, hầu hết mọi người
hy vọng sẽ kiếm được đủ tiền để mua hàng hóa
và các dịch vụ không cần thiết nhưng
cung cấp một...