Tổ chức dạy học một số kiến thức chương cơ sở của nhiệt động lực học (vật lí 10) theo định hướng giáo dục STEM

Dạy học vật lí theo định hướng giáo dục STEM là hướng nghiên cứu áp dụng giáo dục STEM vào quá trình dạy học ở trường phổ thông. Bài viết làm rõ tiến trình tổ chức dạy học một số kiến thức chương “Cơ sở của nhiệt động lực học” (Vật lí 10) theo định hướng giáo dục STEM và các kết quả thực nghiệm thu được.