Các hệ sinh thái đặc trưng - cơ sở của phát triển du lịch sinh thái Việt Nam

Bài viết này dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá những tiềm năng, lợi thế của các hệ sinh thái đặc trưng, những hạn chế trong phát triển du lịch sinh thái, từ đó đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái một cách bền vững tại Việt Nam.