Ebook Sức bền vật liệu và kết cấu: Phần 2 - Nguyễn Đình Đức, Đào Như Mai

Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook nghiên cứu các phương pháp phân tích kết cấu dạng khung, dàn. Như đã nói ở phần nhập môn đối tượng của phần này là các kết cấu hợp thành từ các phần tử có kích thước đủ dài khi so sánh với mặt cắt ngang. Trong phần 2 của giáo trình này, các phương pháp lực, phương pháp chuyển vị và phương pháp công ảo được trình bày lần lượt trong chương 11, 12 và 13. Đối với hệ lớn và phức tạp ta sử dụng máy tính sử dụng các chương trình phân tích kết cấu dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn. Vì vậy phương pháp
phần tử hữu hạn cũng được giới thiệu trong chương 14. Mời các bạn cùng tham khảo.