Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng: Chương 1 – Vũ Chí Cường

"Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng - Chương 1: Tổng quan về phân tích và thiết kế mạng" tìm hiểu wireless networks; WLAN; WMAN; VLAN;VPN; IP address; mô hình OSI; mô hình TCP/IP; MAC address...