• Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 4.1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 4.1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 4.1 cung cấp cho người học các kiến thức: Phép đo các vị trí trung tâm (Measures of Central Location); Phép đo các biến động (Measures of Variability); Qui tắc thực nghiệm; Vị trí tương đối (Measures of Relative Standing); Biểu đồ hộp (Box Plot); Phép đo dữ liệu nhóm (Approximating Descriptive Measures for grouped Data); Phép...

   18 p hueic 25/11/2019 66 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 5 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 5 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 5 do Đặng Thế Gia biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu, Nguồn dữ liệu (Sources of data), Chọn mẫu (Sampling), Phương pháp và Kế hoạch chọn mẫu (Sampling Methods và Plans), Các lỗi trong chọn mẫu (Erorres in Sampling). Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p hueic 25/11/2019 71 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 6&7 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 6&7 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 6&7 cung cấp cho người học các kiến thức: Luật phân phối xác suất, Đặc trưng của phân phối xác suất, Phân loại các phân phối xác suất, Phân phối rời rạc điển hình, Phân phối liên tục điển hình, Các bảng tra. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p hueic 25/11/2019 70 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 8 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 8 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 8 trình bày về "Ước lượng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu, Ước lượng điểm (Piont Estimator), Ước lượng khoảng (Interval Estimator), Giá trị trung bình (Estimating Mean), Tỉ lệ (Emstimating Probability), Phương sai (Estimation variance). Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hueic 25/11/2019 74 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 1 - Đặng Thế Gia

  Chương 1 giúp người học hiểu về "Thống kê học". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Định nghĩa, Thống kê vs xác suất, Các khái niệm trong thống kê, Phương pháp và quá trình thống kê, Dữ liệu thống kê và Thang đo,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p hueic 25/11/2019 71 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 2 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 2 - Đặng Thế Gia

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Giới thiệu, Các kiểu dữ liệu (Types of data), Kỹ thuật đồ họa cho dữ liệu định lượng (Graphical Techniques for Quantitative Data), Các dạng biểu đồ (Pie Charts, Bar Charts, Line Charts), Sơ đồ phân tán (Scatter Diagrams). Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p hueic 25/11/2019 70 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 4.2 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 4.2 - Đặng Thế Gia

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các bài tập sau: Trung Bình và phương sai mẫu biến liên tục, biến rời rạc, mẫu có nhiều nhóm trung bình nhóm và trung bình mẫu,...Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm về nội dung của tài liệu.

   9 p hueic 25/11/2019 56 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 9 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 9 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 9 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, Khái niệm (Critical concepts of hypothesis testing), Kiểm định liên quan đến tỷ lệ, Kiểm định tỷ lệ, So sánh 2 tỷ lệ, So sánh nhiều tỷ lệ, Kiểm định liên quan đến giá trị bình quân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p hueic 25/11/2019 60 1

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.2 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.2 - Đặng Thế Gia

  Tiếp nội dung phần 2 sẽ cung cấp các kiến thức về Hệ số độ dốc số học P/G và A/G (Chuỗi thay đổi đều); Hệ số độ dốc P/G; Hệ số độ dốc A/G; Hệ số độ dốc số học F/G; Hệ số độ dốc hình học (Chuỗi thay đổi không đều); Tìm lãi suất và số năm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p hueic 25/11/2019 72 1

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Chuỗi đều nhảy; Chuỗi đều và giá trị đơn bất kỳ; Chuỗi dốc đều nhảy; Chuỗi dốc giảm nhảy;.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p hueic 25/11/2019 83 1

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.1 - Đặng Thế Gia

  Chương 4.1 trình bày về "Lãi suất danh nghĩa và Lãi suất hiệu dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Lãi suất danh nghĩa; Lãi suất hiệu dụng; Lãi suất thực tế; Quan hệ giữa các khái niệm lãi suất; Lãi suất hiệu dụng hàng năm; Lãi suất hiệu dụng cho thời đoạn bất kỳ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p hueic 25/11/2019 62 1

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Đặng Thế Gia

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Ưu điểm và ứng dụng của phân tích giá trị hàng năm; Thu hồi vốn và giá trị hàng năm; Đánh giá các phương án theo phân tích AW; AW của đầu tư lâu dài; Phân tích chi phí vòng đời;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p hueic 25/11/2019 71 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số